Положення Житомирського облводресурсів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного агентства водних ресурсів України

від «15» серпня 2011 р. № 134

ПОЛОЖЕННЯ

про Житомирське обласне управління водних ресурсів

1. Загальні положення

1.1. Житомирське обласне управління водних ресурсів (далі – Житомирське облводресурсів) є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України (далі – Держводагентство України).

1.2. У своїй діяльності Житомирське облводресурсів керується Конституцією України та законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Бюджетним Кодексом України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, що мають міжгалузеве значення, рішеннями обласної та місцевої державних адміністрацій, наказами, рішеннями колегії та іншими нормативними документами і актами Держводагентства  України, цим Положенням.

1.3. Житомирське облводресурсів у межах своїх повноважень забезпечує на території Житомирської області вирішення питань щодо експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, вирішує в установленому порядку разом з органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами, здійснює від імені Держводагентства України виробничі функції з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об’єктами, що перебувають у державній власності.

1.4. Житомирське  облводресурсів є юридичною особою, має самостійний та зведений баланси, рахунки в установах Державної казначейської служби України, печатку з зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.

1.5. Житомирське облводресурсів є правонаступником усіх прав і обов’язків Житомирського обласного виробничого управління меліорації і водного господарства, утвореного відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 08 вересня 1977 року №469.

1.6. Найменування та юридична адреса Житомирського облводресурсів.

Повне найменування: Житомирське обласне управління водних ресурсів.

Скорочена назва: Житомирське облводресурсів.

Місцезнаходження Житомирського облводресурсів: 10001, м.Житомир, вул.Київська,81.

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями Житомирського облводресурсів є:

2.1.1.Реалізація державної політики у сфері використання, збереження та відтворення поверхневих вод, розвитку водного господарства та меліорації земель, здійснення у водогосподарському комплексі області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи.

2.1.2.Забезпечення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах.

2.1.3.Проведення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь області.

2.1.4.Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, водосховищ та інших об'єктів міжгосподарського значення.

2.1.5.Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об’єкти.

2.2. Житомирське облводресурсів відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1.Вносить пропозиції Держводагентству України, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань водного господарства, управління, використання, відтворення поверхневих водних ресурсів, а також меліорації земель та експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу, міжгосподарських меліоративних систем та бере участь у їх реалізації.

2.2.2.Здійснює керівництво і контролює діяльність підпорядкованих йому організацій.

2.2.3.Співпрацює в установленому порядку з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами Мінприроди, МНС, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронними органами, водогосподарськими організаціями та підприємствами і установами, які належать до сфери управління Держводагентства України, і здійснюють діяльність у межах області, Басейновими радами, іншими організаціями, підприємствами і установами.

2.2.4.Готує на підставі аналізу розробок і висновків органів виконавчої влади, науково-дослідних установ і організацій перспективні прогнози та пропозиції щодо основних напрямів розвитку водного господарства та меліорації земель, використання меліорованих угідь області, обґрунтовує і визначає за участю обласної державної адміністрації потребу в державних централізованих капітальних вкладеннях у розрізі районів, вишукує та залучає інші джерела для фінансування робіт, пов'язаних з реконструкцією та будівництвом меліоративних систем та водогосподарських об’єктів.

2.2.5.Визначає потребу населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства.

2.2.6.Готує та подає на розгляд Держводагентства України пропозиції до стратегічних, програмно-планових документів у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів і забезпечує їх реалізацію.

2.2.7.Забезпечує координацію виконання державних та регіональних програм з питань водного господарства, меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

2.2.8.Розробляє та встановлює режими роботи водосховищ комплексного призначення і водогосподарських систем, затверджує правила їх експлуатації.

2.2.9.Здійснює організацію та координацію робіт щодо забезпечення дотримання режиму роботи водосховищ комплексного призначення і водогосподарських систем.

2.2.10.Здійснює інвентаризацію та паспортизацію міжгосподарських меліоративних систем, затверджує правила, встановлює режими їх експлуатації, забезпечує їх дотримання та експлуатацію.

2.2.11.Розробляє заходи щодо екологічного оздоровлення річок, бере участь у їх реалізації, а також здійснює спостереження за станом цих водних об’єктів, гідротехнічних споруд та дотриманням режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем, надає у межах повноважень пропозиції до програм соціально-економічного розвитку області.

2.2.12.Видає дозволи на проведення днопоглиблювальних робіт, прокладання кабелів, трубопроводів і інших комунікацій (крім будівельних робіт) на землях водного фонду.

2.2.13.Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю підпо­рядкованих Житомирському облводресурсів організацій, цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, додержанням і зміцненням державної дисципліни, збереженням майна, ощадливим та ра­ціональним використанням товарно-матеріальних цінностей, здійснює практичні заходи щодо недопущення корупційних проявів.

2.2.14.Виступає розпорядником бюджетних асигнувань, які йому виділяються, сприяє залученню і розміщенню вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу.

2.2.15.Здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат Житомирського облводресурсів, формує в установленому порядку кадровий резерв Житомирського облводресурсів, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Житомирського облводресурсів, а також осіб, включених до кадрового резерву.

2.2.16.Організовує проведення атестації робочих місць за умовами праці та контролює правильність обґрунтування пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці.

2.2.17.Організовує роботу, пов'язану із забезпеченням єдності та необхідної точності вимірювань, підвищенням рівня метрологічного забезпечення відповідно до вимог нормативних документів з метрологічної діяльності.

2.2.18.Організовує роботу по ефективному використанню меліорованих сільськогосподарських угідь, забезпечує складання основних показників водокористування по меліоративних системах, проведення гідрометричних робіт та розробку відповідної документації.

2.2.19.Визначає існуючий та перспективний потенціал енерговикористання і енергозбереження, впровадження першочергових маловитратних та перспективних енергозберігаючих заходів, вдосконалення існуючих засобів зв’язку та впровадження альтернативних.

2.2.20.Розглядає та погоджує технічні умови для проектування будівництва та реконструкції меліоративних систем.

2.2.21.Організовує розробку та виконання заходів для забезпечення безаварійного пропуску повені та паводків на меліоративних системах і водогосподарських спорудах, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь.

2.2.22.Забезпечує проектування, будівництво і реконструкцію систем захисту від шкідливої дії вод, меліоративних систем та інших об'єктів інженерної інфраструктури, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та інших незаборонених законодавством джерел фінансування.

2.2.23Забезпечує здійснення комплексу робіт з експлуатації, поточного та капітального ремонту меліоративних систем, систем захисту від шкідливої дії вод, водосховищ та інших об'єктів міжгосподарських систем та вживає, відповідно до нормативно-правових актів, заходи щодо збереження меліоративних фондів, які перебувають у державній власності, а також здійснює ремонт внутрішньогосподарської меліоративної мережі та її гідротехнічних споруд на договірних засадах.

2.2.24.Реалізовує науково-технічну політику у сфері водного господарства та меліорації земель, організовує впровадження науково-технічних розробок та застосування нових технічних рішень з питань експлуатації водогосподарських об'єктів.

2.2.25.Організовує впровадження у виробництво винаходів і раціоналізаторських пропози­цій, обмін досвідом з питань водного господарства і меліорації земель.

2.2.26.Погоджує видачу дозволів на проведення на землях водного фонду робіт із будівництва об'єктів гідротехнічного, гідрометричного та лінійного призначення.

2.2.27.Погоджує проекти землеустрою, що розробляються з метою вилучення, надання, зміни цільового призначення земель водного фонду.

2.2.28.Погоджує договори оренди водних об'єктів.

2.2.29.Погоджує межі зон санітарної охорони водних об’єктів.

2.2.30.Здійснює державний моніторинг за меліоративним станом земель.

2.2.31.Здійснює моніторинг технічного стану меліоративних систем та гідротехнічних споруд підвідомчих організацій, що належать до сфери його управління.

2.2.32.Розглядає та погоджує проекти паспортів місць складування відходів.

2.2.33.Забезпечує роботу функціональної відомчої системи із запобігання та реагування на надзвичайні ситуації.

2.2.34.Здійснює у межах повноважень разом з іншими органами виконавчої влади та організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства України, заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску повеней, паводків та льодоходу.

2.2.35.Готує проекти кошторисів доходів і видатків на експлуатацію міжгосподарських меліоративних систем та заходів з охорони вод і раціонального використання водних ресурсів. Визначає за погодженням з обласною державною адміністрацією та органами Мінприроди перелік об'єктів захисту від шкідливої дії вод відповідно до затверджених програм, будівництво яких фінансується з державного та місцевих бюджетів, та подає їх на розгляд Держводагентству України.

2.2.36.Узагальнює та аналізує дані про водогосподарську та гідрологічну обстановку та надає оперативну інформацію Держводагентству України щодо водогосподарської і гідрологічної обстановки.

2.2.37.Готує пропозиції щодо паспортизації малих річок та подає їх Держводагентству України.

2.2.38.Проводить заходи з популяризації екологічних знань, ощадного ставлення до водних ресурсів, тощо. Забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

2.2.39.Забезпечує виконання всіма посадовими особами та працівниками вимог Закону України «Про охорону праці», обов'язків щодо створення безпечних і здорових умов праці, планування заходів, спрямованих на попередження травматизму і захворюваності. Здійснює контроль за станом охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху у підпорядкованих організаціях.

2.2.40.Організовує планово-фінансову роботу, забезпечує цільове та ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.

2.2.41.Здійснює державний облік водокористування.

2.2.42.Здійснює аналіз інформації про обсяги використаних водних ресурсів, достовірності звітних даних про обсяги використаної води водокористувачами всіх галузей економіки.

2.2.43.Погоджує клопотання водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді в разі використання поверхневих вод та нормативи водопостачання.

2.2.44.Узагальнює результати державного водообліку щодо використання водних ресурсів та надає інформацію Держводагентству України.

2.2.45.Готує матеріали для державного водного кадастру за розділом «Водокористування».

2.2.46.Здійснює моніторинг якості вод поверхневих водних об’єктів у контрольних створах у районах основних водозаборів комплексного призначення.

2.2.47.Забезпечує функціонування системи державного моніторингу довкілля в частині проведення гідрохімічних, радіологічних спостережень у районі основних водозаборів комплексного призначення, на водних об’єктах та водогосподарських системах.

2.2.48.Узагальнює та аналізує дані моніторингу якості поверхневих вод, бере участь у розробленні оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об’єктів, інформує про результати Держводагентство України, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та населення.

2.2.49.Виконує функції замовника на проектування, будівництво і реконструкцію природоохоронних й інших об’єктів інженерної інфраструктури, які фінансуються за рахунок державного бюджету та інших джерел фінансування.

2.2.50.Здійснює за дорученням Держводагентства України міжнародне співробітництво з питань управління, використання, охорони та відтворення водних ресурсів на транскордонних водних об’єктах басейну, готує відповідні пропозиції Держводагентству України, бере участь у нарадах уповноважених, їх заступників та робочих груп сторін.

2.2.51.Проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів; забезпечує відкритість діяльності управління шляхом взаємодії зі ЗМІ та використання сучасних засобів поширення інформації.

2.2.52.Розглядає у межах повноважень звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю, та підпорядкованих йому організацій.

2.2.53.Виконує інші функції, визначені законодавством та пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

На головну сторінку